Fashion Now Exhibition

Fashion Now展覽已經順利結束,我地再次多謝中國內地各品牌對本地設計師既支持,令展覽可以順利舉行!!